Coğrafyanın Yararlandığı Bilim Alanları, Bilimler

Tarih: Geçmişteki olayları inceler.
Antropoloji: Irkları, insan kültürünü ve insanın kökenini inceler.
Etnoloji: Halk bilimidir. İlkel toplumların kültürlerini inceler.
Sosyoloji: Toplum bilimidir.
İktisat: Ekonomik kaynakları ve faaliyetleri inceler.
Jeoloji: Yer bilimidir.
Jeofizik: Yer yuvarlağını bir bütün olarak fiziksel metotlarla inceleyen bilimdir.
Jeodezi: Dünya’nın şeklini, boyutlarını ve büyüklüğünü inceyen teknik bir bilimdir.
Meteoroloji: Hava kürenin yapısı, biçimi, bileşimi ve bu kürede oluşan hava hareketlerini inceler.
Biyoloji: Canlıları inceleyen bilimdir.
Litoloji (Petrografi ): Taş bilimi.
Pedoloji: Toprak bilimi.
Felsefe: Varlığı ve bilgiyi araştıran düşünsel daldır.
Siyaset: Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalıdır.
Teknocoğrafya: Tekniğin ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi inceleyen bilim dalıdır.
Fizik: Madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylar ile ilgili açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır.
Jeopolitik: Bir devlette ya da bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.
İstatistik (Sayım Bilimi): İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafi k ve sayı biçiminde değerlendiren bilim dalıdır.
Tıp: Hastalıkların tedavisi için başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümünü inceleyen bilim dalıdır.

Coğrafya bilimi, insan ve doğal ortamı konu edinen geniş bir araştırma alanına sahiptir. Özü itibarıyla coğrafya, doğal ve beşerî alanlarla ilgilenen diğer bilimler ile etkileşim hâlinde olduğu için bu bilimler arasında bir köprü görevi görmektedir (Görsel 1.16.).

Bilimler, bilim felsefesine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Doğadaki olayları inceleyen fen bilimleri ile insanı ve onun farklı yönlerini inceleyen sosyal bilimler bu sınıflamanın iki önemli ögesidir. Coğrafya bilimi, multidisipliner özelliği nedeniyle bu iki alana da dâhil edilebilir.

 

Yorum yapın