Ticaret Nedir?

İlk toplumlar, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar üretebiliyorlardı. Bu nedenle İlk Çağ’da ticaret gelişmemişti.

Zamanla üretimin artması, fazla ürünün takas edilmesi ya da satılmasını sağladı. Bu durum ticareti doğurdu. Ekonomik değeri olan ürünlerin alınıp satılmasına ve dağıtılmasına ticaret denilmektedir. Orta Çağ’ da ticaret, belirli merkezlerde yapılmaktaydı ve günümüzdeki kadar yaygın değildi. Bu dönemden önemli ticaret yolları İpek ve Baharat yollarıydı. Çin’den gelip Avrupa’ya ulaşan İpek Yolu, Anadolu üzerinden geçmekteydi.

İpek Yolu üzerinde bulunan merkezler, o dönemde ticari bakımdan büyük bir öneme sahipti. Tarihî ticaret yollarından biri de Kral Yolu’ydu. Bir Pers şehri olan ve Basra Körfezi’ne yakın olan Susa şehrinden başlayan Kral Yolu, Manisa yakınlarında bulunan Sard şehrine kadar devam ediyordu. Bu yol üzerinde bulunan merkezler de ticari bakımdan önem taşımaktaydı. Ticaretin büyük ölçüde gelişmesi daha çok Sanayi Devrimi’nden sonra olmuştur. Sanayileşmeyle birlikte üretimde büyük artışlar görülmüş; üretimin artması, ülke içi ve uluslararası ticareti geliştirmiştir. Günümüzde de üretimin artması ve ulaşım ağının genişlemesi ticareti geliştirmektedir. Ulaşım hizmetlerinin gelişmesi üretim maliyetini düşürdüğünden ticareti de kolaylaştırmaktadır.

Ticaretin en belirgin özelliği, arz (sunu) ve talep (istek) arasındaki yer ve zaman farkını göz önünde bulundurmaktır. İhtiyaçlar isteği, üretim ise ticaretin temelini oluşturur. Üretimin kaliteli ve ucuz olmasının yanı sıra ihtiyaçlara cevap vermesi de ticareti geliştirmektedir. Ticaret, sadece alım satımla sınırlı bir faaliyet değildir. Malların paketlenmesi, depolanması, tanıtılması, tüketiciye ulaştırılması ve satış sonrası hizmetleri gibi birçok işlem ticaret etkinliği içindedir.

Ticarette en önemli etmenlerden biri ulaşımdır. Çünkü ulaşım, ürün ile tüketiciyi buluşturan tek araçtır. Bu nedenle ulaşımın gelişmemiş olduğu yerler, aynı zamanda ticaretin de gelişmemiş olduğu alanlardır. Ülkemiz ulaşım bakımından tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Başta İpek Yolu olmak üzere tarihî ticaret yolları ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu yolun geçtiği yerleşim birimleri büyümüş, zenginleşmiş, önemli birer ticaret merkezi durumuna gelmiştir. Buralarda konaklama tesisleri, hanlar, kervansaraylar yapılmış ve nalbantlık, semercilik gibi meslekler gelişmiştir.

Günümüzde önemli üretim bölgeleri aynı zamanda ulaşım ve ticaretin en gelişmiş olduğu alanlardır. Ticaret, toptan ve perakende olmak üzere iki şekilde yapılır. Toptan ticarette mallar, büyük miktarlarda ve perakende fiyatının altında bir fiyatla tüccar veya firmalara satılır. Fabrikalar, toptancı halleri, borsalar ve ana bayiler toptan ticaretin yapıldığı başlıca yerlerdir. Perakende ticarette ise mallar doğrudan tüketiciye satılır. Pazar yerleri, dükkân, mağaza, market vb. yerler perakende satış yerlerinin başlıcalarıdır. Ticaret, gerçekleşme şekline göre; iç ticaret, dış ticaret ve transit ticaret olarak üç gruba ayrılır.