Turizm Çevreyi Nasıl Etkiler?

Turizm, doğrudan çevreyle ilgili bir etkinliktir. Çünkü turistik değerler doğal ve tarihî ögelerden oluşmaktadır. Bu nedenle çevrenin korunması, gelecek kuşaklara korunmuş ve iyileştirilmiş şekilde aktarılması büyük bir önem taşımaktadır.

Turizm merkezlerine yol yapılması, bu yerlerde konaklama ve eğlence tesislerinin kurulması sırasında çevreye önemli zararlar verilebilmektedir. Yanlış uygulamalar sonucu turistik yerler yok olmakta ve turizm geliri azalmaktadır. Bu nedenle turizm, aynı zamanda çevreye karşı duyarlılığı da zorunlu kılmaktadır (4.45.Fotoğraf).

Turizm, Türkiye açısından önemli bir gelir kaynağıdır. Bu kaynak, her geçen yıl artmakta ve gelecek açısından umut vermektedir. Türkiye’nin turizm sektöründe izleyeceği strateji, beş yıllık kalkınma planlarında belirlenmiştir.

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda belirlenen hedefler aynı zamanda Türkiye’nin turizm stratejilerini ortaya koymaktadır. Bu hedeflere göre Türkiye’nin turizm değerleri korunacak ve turizm geliştirilecektir. Turizm stratejileri belirlenirken öncelikle önemli sorunlar ortaya konulmuştur.

Bu sorunların başlıcaları; Akdeniz ve Ege’nin kıyı kesiminde aşırı yığılma, kıyı gerisi ve çevresindeki alanlarda çarpık yapılaşma ve altyapı yetersizliği ile çevre sorunlarıdır. Bu sorunların giderilmesi Türkiye’de turizm stratejileri arasında yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlemiş olduğu turizm stratejisine göre turizm bölgelerindeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda 2023 yılında 63 milyon turistin gelmesi ve 86 milyar dolar dış turizm gelirinin elde edilmesi öngörülmüştür.

Turizmin Çevreye Etkileri Turizmin Olumlu Etkileri:

• Doğal ve yapısal kaynakların korunması, yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesine yardımcı olur.
• Sanat, folklor, festival ve tiyatro kalitesini yükseltir.
• Ekonomide gelir yaratır.

Turizmin Olumsuz Etkileri:

• Havaalanı, marinalar ve diğer tatil komplekslerinin kurulması, arazinin doğal yapısını bozmaktadır.

• Ekosistemi bozmakta çevre ve ses kirliliği yaratmaktadır.

• Turizm çevreyi ticari bir araç hâline getirmektedir.

• Doğal konukseverliğin kötüye kullanılmasına neden olabilir, toplumun yerel değer ve kimliğini tahrip edebilir.

Türkiye’nin Turizm Stratejileri Türkiye turizm stratejileriyle ilgili olarak belirlenen başlıca hedefler şunlardır:

• Ekonomik gelişimi destekleyen, fiziksel düzeyde uygulanabilir, toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yaklaşımının ortaya konması,

• Turizm yatırım projelerini uygulanabilir kılacak teşvikler ile turizm sektöründe yatırımların artırılması,

• İç turizmde toplumun farklı kesimlerine uygun kalite ve fiyatta turistik ürün alternatiflerinin sunulması,

• Turizm sektöründe araştırma ve geliştirmenin kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından öncelikle ele alınması,

• Hızla gelişen turizm sektörünün yoğunlaştığı yerleşmelerin altyapı ve ulaşım sorunlarının giderilmesi,

• Turizm eğitiminin meslek odaklı olması ve ölçülebilir sonuçlar içermesi,

• Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerin markalaştırılarak turistler için bir çekim noktası hâline getirilmesi,

• Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi, termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm, yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi,

• Kitle turizminin yoğun olarak geliştiği alanların altyapısının öncelikli olarak ele alınarak güçlendirilmesi ve bu bölgelerdeki turizm sezonunun tüm yıla yayılabilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması,

• Dünya ile yarışabilen, markalaşan turizm yerleşmelerinin planlanması.