DAP (Doğu Anadolu Projesi)

Doğu Anadolu’nun diğer bölgelerle olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak ve mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek ülke ekonomisine katkısını artırmak amacıyla 1998 yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) başlatılmış ve 2000 yılında tamamlanmıştır.

Proje, bu coğrafi alanda yer alan iller ile bunlara komşu olan Bayburt ve Gümüşhane’yi kapsamaktadır. DAP, kapsamındaki coğrafi yerleşim açısından kendi içinde de üç alt bölüme ayrılmıştır (5.1.Tablo).

DAP ana planı için ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal olmak üzere dört ana hedef belirlenmiştir. Ekonomik hedef, kişi başına düşen millî geliri ve istihdamı artırmaktır. Sosyal hedeflerin başında kalkınmayı hızlandıracak aktiviteleri yaygınlaştırmak, bölge dışına olan göçleri azaltmak, eğitim ve sağlık alanındaki hizmetler ile yerleşim birimlerindeki altyapıyı iyileştirmek gelmektedir. Çevreyi korumak ve iyileştirmek bu projenin diğer bir hedefidir.

DAP için belirlenen mekânsal hedef ise alt bölge merkezlerini birer sanayi ve hizmet merkezi hâline getirmek, böylece doğudan batıya göçü azaltmaktır. DAP’la ilgili öngörülere göre bölge ekonomisi 2020 yılına kadar %6,9 oranında büyüyecektir. Bölgede kişi başına düşen gelirin ise 2020’de Türkiye ortalamasının %57,7’sine ulaşacağı öngörülmektedir.