Coğrafyanın Bölümleri Nelerdir?

1. Fiziki Coğrafya

Yeryüzünde meydana gelen doğal olayların oluşum nedenlerini, süreçlerini ve insanla olan karşılıklı ilişkilerini inceler.

Alt Dalları:

Jeomorfoloji (Yer şekilleri bilimi): Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetleri; dağ, plato ve ova gibi yeryüzü şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceler. Jeoloji, Jeofizik, Pedoloji, Petrografi bilimlerinden faydalanır.

Hidrografya (Su bilimi): Su küreyi meydana getiren okyanus, deniz, göl, akarsu ve yer altı sularının dolaşımını ve dağılışını inceler. Limnoloji, Hidrojeoloji, Oseonografya, Potamoloji gibi bilimlerden faydalanır.

Klimatoloji (İklim bilimi): Geniş sahalarda uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortama durumlarını inceleyen bilim dalıdır. Elde ettiği verilerle iklim tiplerini ve dağılışını ortaya çıkarır. Meteoroloji ve Fizik bilimlerinden faydalanır.

Biyocoğrafya: Canlılar küresini oluşturan insan, hayvan ve bitkilerin yer yüzündeki dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörleri inceler. Biyoloji, Botanik ve Zooloji bilimlerinden faydalanır. Zoocoğrafya (Hayvanların dağılışı) ve Fitocoğrafya (Bitkilerin dağılışı) olarak ikiye ayrılır.

Kartografya: Haritaların hazırlanışı, haritalardan faydalanma şekilleri, Dünyanın şekli, projeksiyonlar gibi konuları inceler. Matematikten faydalanır.

Toprak Coğrafyası: Yeryüzündeki toprakların dağılışını ve özelliklerini inceler. Pedoloji biliminden faydalanır.

Doğal Afetler Coğrafyası: Yeryüzünde meydana gelen doğal afetleri, bunların özelliklerini, etkilerini ve dağılışlarını inceler.

2. Beşeri Coğrafya

İnsanların yeryüzüne dağılışını, yaşama biçimlerini ve çeşitli ekonomik faaliyetlerini inceler.

Alt Dalları:

Nüfus Coğrafyası: Nüfus artışını, kır ve kent nüfusunu, nüfusun yapısal özelliklerini, yoğunluğunu, sektörel dağılımını ve bunların dağılışında etkili olan faktörleri inceler. İstatistik biliminden faydalanır.

Yerleşme Coğrafyası: Doğal ortam özelliklerinin yerleşme tipleri üzerindeki etkisini, yerleşmelerin özelliklerini ve dağılışını inceler.

Tarım Coğrafyası: Ekim, dikim, hayvancılık, balıkçılık vb. etkinliiklerin yer yüzündeki dağılışı ve bu dağılışın meydana gelmesindeki nedenleri inceler.

Sanayi Coğrafyası: Ham madde ve kaynakların işlenmesi, sanayi tesislerinin dağılışı gibi konuları inceler.

Enerji Coğrafyası: Enerji kaynaklarının oluşumunu, dağılışını ve özelliklerini inceler.

Turizm Coğrafyası: Turizm etkinliklerinin özelliklerini, dağılışını ve bunlara etki eden faktörleri inceler.

Ulaşım Coğrafyası: Ulaşım üzerinde etkili olan faktörleri, ulaşım türlerini ve bunların dağılışını inceler.

Sağlık Coğrafyası: Çeşitli hastalıkların dağılışını ve bunlara etki eden faktörleri inceler.

Siyasi Coğrafyası: Siyasi olayların coğrafi nedenlerini ve dağılışını inceler.