Coğrafyanın Yararlandığı Bilim Dalları Nelerdir?

Tarih: Geçmişteki olayları inceler.
Antropoloji: Irkları, insan kültü- rünü ve insanın kökenini inceler.
Etnoloji: Halk bilimidir. İlkel toplumların kültürlerini inceler.
Sosyoloji: Toplum bilimidir.
İktisat: Ekonomik kaynakları ve faaliyetleri inceler.
Jeoloji: Yer bilimidir. Jeofi zik: Yer yuvarlağını bir bütün olarak fi ziksel metotlarla inceleyen bilimdir.
Jeodezi: Dünya’nın şeklini, boyutlarını ve büyüklüğünü inceyen teknik bir bilimdir.
Meteoroloji: Hava kürenin yapısı, biçimi, bileşimi ve bu kürede oluşan hava hareketlerini inceler.
Biyoloji: Canlıları inceleyen bilimdir.
Litoloji (Petrografi ): Taş bilimi.
Pedoloji: Toprak bilimi.
Felsefe: Varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştıran bilimdir.
Siyaset: Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalıdır.
Teknocoğrafya: Tekniğin ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi inceleyen bilim dalıdır.
Fizik: Madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylar ile ilgili açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır.
Jeopolitik: Bir devlette ya da bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.
İstatistik (Sayım Bilimi): İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafi k ve sayı biçiminde değerlendiren bilim dalıdır.
Tıp: Hastalıkların tedavisi için başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümünü inceleyen bilim dalıdır