Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yer ve Önemi, Katkıları

Dünya geneline baktığımızda ekonomiye yön veren ülkelerin kalkınma düzeyinin yüksek olduğu tarım, sanayi ve hizmet sektöründe modern yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Hizmet sektöründe kişi başına düşen gelir oranının tarım ve sanayi faaliyetlerinin önüne geçtiği ayrıca dikkati çekmektedir.

Ticaret Örgütünün yaptığı sınıflandırmaya göre hizmet sektörü 12 bölüme ayrılır:

 1. Mesleki Hizmetler
 2. Sağlıkla İlgili Sosyal Hizmet
 3. Haberleşme
 4. Müteahhitlik ve İlgili Mühendislik Hizmetleri
 5. Dağıtım Hizmetleri
 6. Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler
 7. Eğitim Hizmetleri
 8. Eğlence, Kültür ve Spor Hizmetleri
 9. Mali Hizmetler
 10. Ulaşım Hizmetleri
 11. Çevre Hizmetleri
 12. Diğer

Ülkemizde ulaşım sistemlerinin ortaya çıkması cumhuriyet tarihi ile başlamaktadır. Savaş sonrası yıllarda ekonomideki payın büyük bir kısmını tarım oluştururken iktisat kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda sanayi ve hizmet sektörü gelişmiştir. Hizmet sektörünün diğer sektörlere göre ön planda olmasında bilim ve teknolojideki yeniliklerin yanında ihtiyaçların farklılaşması da belirleyicidir. Nüfusun genç ve kalabalık olması aynı zamanda ülkemizi büyük bir pazar hâline getirmektedir.

Eğitimden sağlığa, inşaat sektöründen turizme kadar yüzlerce alanda faaliyet göstermektedir. Cumhuriyetin ilanından günümüze gelinceye kadar tarım sektörünün millî gelir içindeki payı giderek azalmış ve hizmet sektörü öne çıkmıştır. Hizmet sektöründeki bu değişim %37’den %70 seviyesine yükselmiştir. Geniş bir istihdama sahip olan hizmet sektörü aynı zamanda kalkınma seviyesini de belirler. Ülkemizde iki kişiden biri hizmet sektöründe çalışır. Genel istihdam oranları içinde hizmet sektörünün payı %70’dir. Hizmet sektörü aynı zamanda sanayi sektörünün de gelişmesine yardımcı olmaktadır. Her geçen gün genişleyen pazar içinde en uzaktaki mesafelere kadar ürünlerin tanıtılmasında hizmet sektörünün payı yadsınamaz. Ayrıca eğitim alanındaki yenilikler de nitelikli insan sayısının artmasına ve kalkınma seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır.

Türkiye’de Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı

Türkiye’de Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı

Türkiye’de Ulaşımın Ekonomiye Katkısı

Yorum yapın