Türkiye’nin Turizm Politikaları

Turizm Bakanlığınca yayımlanan yeni bir kaynağına göre turizm politikası; turizmden sağlanan ekonomik, sosyal ve kültürel kazançların en yüksek düzeye çıkarılması ve maliyetleri en aza indirmeyi amaçlayan dinamik bir politika olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanıma göre turizm politikası; örgütlenmiş toplumlarda, özellikle devlet tarafından turistik gelişmelerin gidişine bilinçli olarak müdahale etmektir (sabis.edu.tr).

Turizm politikasının özellikleri şunlardır:
• Dinamik nitelik taşıması,
• Çok yönlü olması,
• Kurumsal karaktere sahip olması,
• Akılcı ilkelerde hareket etmesidir.

Ülkemizde turizm politikalarının geliştirilmesi cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk zamanında başlamıştır. Türk Seyyahin Cemiyeti turizm adına kurulan ilk kuruluştur. 1957 yılında kurulan Basın Yayın ve Turizm Bakanlığının kurulması ile turizme verilen önem artmıştır.1963 yılına kadar gelişen turizm sektörü 1980 yılında gelişmesi durağanlaşmıştır. 1985 yılında Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör’’ kapsamına alınarak tekrar ülke gündemine gelmiştir.

Turizm bugün de hâlâ önemli olan sektörlerden birisidir. 2000’li yıllardan sonra hem yerli hem de yabancı turistlerin yaptığı ziyaretler ile ekonomik anlamda sektör büyüme kaydetmiştir. Turizmden elde edilen döviz ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Turizm sayesinde artan temel ihtiyaçlar, ticari anlamda büyümeyi de beraberinde getirmiştir. Son yıllarda ülkemize gelen turist sayısının artması ticaret ve sanayinin hızlanmasına da katkı sağlamaktadır.

Turizm, küresel etkiye sahip bir sektördür. Bu sektör sayesinde ülkeler ve insanlar arasında bir etkileşim başlamaktadır. Ülkeler arasındaki etkileşim insanların yeni kültürleri tanımasına fırsat verir. Özellikle kültürel amaçlı kongreler, yarışmalar, festivaller bu anlamda yarar sağlamaktadır. Turizmin bir başka etkisi de çevre üzerinedir. Doğrudan çevreyle alakalı olan turizmde çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması büyük bir önem taşımaktadır. Turistik değerlere giden yolların yapılması, konaklama, yeme-içme ve alışveriş gibi ihtiyaçların karşılanması o bölgeyi geliştireceği gibi çevrenin kirlenmesine neden olmaktadır. Ülkemizin turizm konusunda izleyeceği adımlar beş yıllık kalkınma planları ile belirlenmiştir. Bakanlığın belirlediği turizm stratejisine göre turizm bölgelerindeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması mevcut turizm gelirlerinin artmasını sağlar.

Çevreye Duyarlılık Kampanyası (Yeşil Yıldız)

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Bakanlığımızca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir. Çevrenin korunmasına yönelik önlemler ülkemizde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır. Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri ve çevreye olan etkileri dikkate alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin bu formda bulunan bütün kriterleri yerine getirmesinin uygulanabilir olmadığı düşüncesiyle, tesislerin tür ve sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bütün kriterlerin puanlarının toplamı olan azami puandan düşük tutulmuştur. Böylece, işletmelere temel kriterler dışında kalan, diğer kriterler arasında seçim yapma imkânı sağlanmıştır.

Bakanlığımızdan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri düşünülmektedir.

Kampanyanın Amacı
• Çevrenin korunması,
• Çevre bilincinin geliştirilmesi,
• Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir.

Çevreye Duyarlılık Kampanyasının Kapsamı Nelerdir?

• Su tasarrufunu,
• Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
• Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
• Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,
• Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,
• Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
• Bakanlığımızın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerini (Eco-label) kapsamaktadır.

 

Yorum yapın