Ekstansif Tarım (İlkel- Kaba Tarım) Nedir?

İnsanların kendi besin ihtiyaçlarını karşılamak ve geçimlerini sağlamak amacıyla yaptıkları tarım şeklidir. Bu yöntem geri kalmış ülkelerde veya bölgelerde uygulanır. Ekstansif tarım, büyük oranda doğal koşullara bağımlı olarak gerçekleştirilir. Sulama, ilaçlama, gübreleme ve kaliteli tohum gibi modern tarım tekniklerinden uzak olduğu için verim düşüktür. İklimdeki değişikliklere bağlı olarak üretim miktarlarında yıllara göre artma yada azalma … Devamını oku…

Tarım – Ekonomi İlişkisi

Tarım, yeryüzündeki ilk temel geçim faaliyetleri arasında bulunur. Tarım toprakları bu açıdan bakıldığında en önemli doğal kaynaklar arasında yerini alır. Toprak insanların geçim kaynağı olmasının yanında başka ihtiyaçlarının karşılanmasında ve bu ihtiyaçlar doğrusunda sanayi kollarının çeşitlenmesinde önemli rol oynar. Gıda maddeleri ve kumaş üretimi için gerekli olan malzemeler topraktan elde edilir. O yüzden toprağın verimliliği … Devamını oku…

Hammadde, Üretim ve Pazar Arasındaki İlişki

Üretilen mal veya hizmetin tüketici ile buluşması, ekonomik değeri olan başka ürünlerle değiştirilmesine ya da paraya çevrilmesine ticaret denir. İlk Çağ’da ticaret bir malın bir başka mal ile takas edilmesi yoluyla yapılırken bugün para ile yapılır. Ticaretin sınırları önceden yakın çevre ile sınırlı iken daha sonra ülkeler ve kıtalar arası ticaret yaygınlaşarak genişlemiştir. Ülke içinde … Devamını oku…

Türkiye’de Dış Ticaret

Ülkeler arası yapılan ticarete dış ticaret denir. Dış ticarette mal satma işlemine ihracat (dış satım), mal alma işlemine ithalat denir. Türk dış ticaretini dört döneme ayırabiliriz. Birinci dönem cumhuriyetin ilanından 1929 yılına kadar olan zaman, ikinci dönem ise 1929’dan İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemdir. Bu dönemde dış ticarette devletçilik politikası izlenmiştir. İhracatın ithalatı geçtiği … Devamını oku…

Türkiye’de İç Ticaret

Ülkemizdeki ticari yapıyı iç ticaret ve dış ticaret olarak değerlendirmek gerekir. Türkiye’nin ekonomik yapısı bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Kıyıda, sanayi bitkileri, meyve ve sebze üretimi yapılırken iç bölgelerde tahıl tarımı öne çıkmaktadır. Bu farklılıkların ortaya çıkmasında iklimsel değişiklikler ve yer şekilleri etkili olmaktadır. Ülkedeki ulaşım ağının gelişmesiyle beraber ticaretinde sınırlarını genişletmiştir. Örneğin çabuk bozulabilen ürünler … Devamını oku…

Dünya Ticaretine Yön Veren Uluslararası Bölgeler ve Kuruluşlar

Dünya ticaretinde beş önemli merkez vardır ve bu merkezlerin hepsi Kuzey yarım kürede yer almaktadır. Ticaretin kıtalar arası dolaşımı, üretilen ürünlerin başka pazarlarda alıcı ile buluşma esasına dayanır. Geçmişte dış ticarette en fazla muz, kahve, petrol, makine sanayi ve tekstil gibi ürünler alırken bugün en yüksek pay hizmet sektörüne aittir. Tıbbi hizmetler, iletişim teknolojileri, filmler … Devamını oku…

Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Ekonomideki Yeri

Global dünyada ticaret, ülkeler arası iletişim ile geniş bir yelpazede kendisine pazar alanı bulmaktadır. Küreselleşme olarak tanımlayabileceğimiz bu durum mal ve hizmetlerin sınır dışına aktarılmasıdır. Teknoloji dünyasının her geçen gün hızlı bir şekilde kendisini yenilemesi uzakları yakın ederek dünyayı kocaman bir köy hâline getirmiştir. Bilginin kısa sürede dünyanın her yerine yayılıyor olması tüketici ile üretici … Devamını oku…

Türkiye’de Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı

Turizm sektörü, geçmişten günümüze hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından yoğun ilgi gösteren bir sektör olma özelliğini hâlâ korumaktadır. Bunun en önemli nedeni dünya genelinde diğer sektörlere göre hızlı gelişme göstermesidir. Bu durum, turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısını ön plana çıkarmıştır. Dünya Turizm Örgütünün 2020 yılında turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağına ilişkin … Devamını oku…

Türkiye’de Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı

Ticaret, üreticiden tüketiciye kadar giden taşıma, depolama ve ambalajlama gibi sistemli yapının adıdır. Ticaretin temel amacı para kazanmaktır. Ticaret yapılış biçimine göre iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. İç ticaret daha çok ham maddeler ve mamul maddelerin satışıyla ilgilenir. Dış ticaret ise ithalat ve ihracat olarak iki şekilde olmaktadır. Ülkemizde bütçe içindeki ticaretin … Devamını oku…

Türkiye’de Ulaşımın Ekonomiye Katkısı

Bir ülkenin iç ve dış ticaretinin gelişmesinde ulaşımın payı büyüktür. Ulaşım tek başına gelişen bir sektör değildir. Üretimin bir ayağı olan dağıtım ulaşım ile sağlanmaktadır. O yüzden ulaşım diğer sektörlerinde gelişmesiyle aynı anda ilerler. Ülkemizde ulaşımın gelişmesi ekonomik kalkınma hızını yükselteceği için bu konuda atılacak dengeli ve planlı politikaların oluşturulması zorunludur. Son zamanlarda hızlı tren … Devamını oku…