Turizm Nedir ve Turizmin Etkileri Nelerdir?

Turizm, ülkelerin sosyal ve kültürel yönleri ile tanınmasına ve farklılıkların ortaya çıkmasında rol oynayan önemli bir sektördür. Kültürel açıdan birbirinden farklı yapıya sahip toplumların gelenek ve göreneklerini turizm yoluyla tanıtma imkânı bulur. Küreselleşmeyi ekonomik ve sosyal açıdan kolaylaştıran unsurdur. Turizm bacası olmayan sanayidir. Turizmden elde edilen gelirler ülkelerin bütün sektörlerinin gelişmesine katkı sağlar. Turizm gelir … Devamını oku…

Hammadde, Üretim ve Pazar Arasındaki İlişki

Üretilen mal veya hizmetin tüketici ile buluşması, ekonomik değeri olan başka ürünlerle değiştirilmesine ya da paraya çevrilmesine ticaret denir. İlk Çağ’da ticaret bir malın bir başka mal ile takas edilmesi yoluyla yapılırken bugün para ile yapılır. Ticaretin sınırları önceden yakın çevre ile sınırlı iken daha sonra ülkeler ve kıtalar arası ticaret yaygınlaşarak genişlemiştir. Ülke içinde … Devamını oku…

Medeniyetlerin Buluşma Noktası Olarak Anadolu

Coğrafi açıdan son derece öneme sahip olan Türkiye, orta kuşakta yer alır. Ilıman iklim yapısı ve doğal kaynaklar açısından zengin olması onu geçmişten günümüze kadar çeşitli uygarlıkların kurulduğu geliştiği önemli bir yer hâline getirmiştir. Türkiye 26˚- 45˚ doğu meridyenleri ile 36˚ – 42˚ kuzey enlemleri arasında kalan, topraklarının bir kısmı Avrupa kıtasında bir kısmı Kuzey … Devamını oku…

Türk Kültürünün Yayılış Alanları ve Bölgesel Özellikleri

Türk kültürü dediğimizde geçmişten günümüze gelinceye kadar Türk milletinin sahip olduğu değerler bütünüdür. Türk kültürü dünya tarihi içinde en eski kültürler arasında yer alır. Türk sözcüğü “güç, kuvvet, cesur” anlamlarına gelmektedir. Tarihteki izlerine baktığımızda bu asil milletin kazandığı zaferler ismi ile müsemma olduğunu gösterir. Türk kültürü başka kültürleri etkilediği gibi kendisi de zaman zaman başka … Devamını oku…

Farklı Kültürlerin Yeryüzüne Yayılışına ve Dağılışına Etki Eden Faktörler

Kültür, tarihsel gelişim süreci içinde toplumların oluşturduğu maddi ve manevi unsurların bir sonraki nesillere aktarılarak devamı sağlanan, insanın yaşadığı çevreye göre uyarladığı hayat tarzını gösteren değerler bütünüdür. Sosyoloji açısından ele alınacak olursa kültür, bir topluma ya da belli bir halkın düşünce ve sanat eserlerinin tümünü ifade eder. Bütün insanlar doğdukları andan itibaren kendilerini bir kültürün … Devamını oku…

İlk Kültür ve Medeniyet Merkezleri

İlk Kültür ve Medeniyet Merkezleri yedi farklı başlıkta incelenecektir. a. Mezopotamya Medeniyeti MÖ 4000 yıl öncesine kadar dayanan bu medeniyet, Fırat ve Dicle nehirleri arasına kurulmuştur. Akadlar, Sümerler, Elamlar ve Babiller bu bölgede varlığını sürdürmüş olan milletler arasındadır. Mezopotamya bölgesine hayat veren bu iki ırmak, verimli tarım arazilerinin içinden geçerek Basra Körfezi’nden denize dökülmektedir. Bu … Devamını oku…

İlk Kültür Medeniyetlerinin Ortaya Çıkışını, Yayılışını ve Dağılışını Etkileyen Unsurlar

İlk çağlarda insanların temel geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktır. Üçüncü zamanda gelişen tarım faaliyetleri onların yerleşik düzene geçmesini kolaylaştırmıştır. Yerleşim alanlarının seçiminde tarıma uygun düz alanlar ile su kaynaklarına yakınlık en önemli iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun sonucu olarak, ilk medeniyetlere ait kalıntıların genellikle akarsu havzalarının kenarlarında bulunması tesadüfi değildir. İlk Çağ Medeniyetleri … Devamını oku…

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Turizm sektörü, bugün dünya gayrisafi hasılasının önemli bölümünü oluşturan ve dünyada en hızlı gelişen sektörlerin başında yer almaktadır. Harcanabilir kişisel gelirlerden turizm ve tatile ayrılan payın artması, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, insanların şimdiye kadar görmedikleri ve merak ettikleri yeni bölgeleri ziyaret etme eğilimlerini arttırmıştır. Tipik turistik faaliyet olarak adlandırılan konaklama, planlama, gezi organizasyonu … Devamını oku…

Türkiye’nin Turizm Politikaları

Turizm Bakanlığınca yayımlanan yeni bir kaynağına göre turizm politikası; turizmden sağlanan ekonomik, sosyal ve kültürel kazançların en yüksek düzeye çıkarılması ve maliyetleri en aza indirmeyi amaçlayan dinamik bir politika olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanıma göre turizm politikası; örgütlenmiş toplumlarda, özellikle devlet tarafından turistik gelişmelerin gidişine bilinçli olarak müdahale etmektir (sabis.edu.tr). Turizm politikasının özellikleri şunlardır: • … Devamını oku…

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizm Varlıkları

Ülkemiz doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Ilıman iklim yapısı ve yer şekilleri turistik değerlerin çeşidini arttırmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve güneşli gün sayısı uzun olduğu için özellikle kıyı turizmini geliştirmiştir. Çok eski dönemlerden günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, toprakları kültür turizmi açısından da önemli bir yere sahiptir. … Devamını oku…