Sınır Aşan Sular Sorunu Nedir?

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yer altında bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır. Yeryüzünde susuz … Devamını oku

Dünyadaki Sıcak Çatışma Bölgeleri

Yeryüzü, insanlık tarihi boyunca birçok çatışmalara sahne olmuştur. Bu çatışmaların başlıca nedeni ekonomik ve siyasi nedenlerdir. İlk çağlarda insanlar göçebe bir hayat sürmekte idi. Üçüncü zamanda tarım yapmaya başlayınca yerleşik düzene geçmiştir. Böylece topraktan yararlanmayı öğrenmiş ve ilk üretim faaliyetleri de başlamıştır. Yerleşik düzene geçen topluluklar henüz göçebe olarak yaşayan diğer toplulukların zaman zaman saldırılarına … Devamını oku

Enerji Güzergâhları ve Etkileri Nelerdir?

Sanayileşmenin hızlanması ile fosil yakıtlara olan talep artmış ve onların taşınması için yeni ulaşım sistemleri geliştirilmiştir. Petrol ve doğal gazın, kara yolu ile taşınması hem maliyetli olması hem de zaman alması nedeniyle bu kaynakların deniz yoluyla ve boru hatları ile taşınması gündeme gelmiştir. Deniz Yolu ile Taşıma Dünya petrolünün taşınması için kullanılan deniz yolu güzergâhları … Devamını oku

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

Sanayi devrimi sonrasında halkın refah seviyesi yükselmiş ve her geçen gün artan nüfus, doğal kaynakların hızlı tükenmesine neden olmuştur. Bu kaynakların etkin kullanımı ülkenin ekonomik refahının yükselmesine işsizlik ve fakirlik oranının düşmesine neden olur. Özellikle gelişmiş ülkelerin fosil yakıtlara olan ihtiyacı sanayileşme ile artarak devam etmiş hatta büyük sömürge kolonileri kurarak ticaret hacimlerini büyütmüşlerdir. Doğal … Devamını oku

Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerin Ekonomik Özellikleri Nelerdir?

18.yy. ile başlayan sanayi devrimi önce Avrupa kıtasını daha sonra tüm dünya ülkelerini etkileyerek hızla yayılmıştır. Dünya ülkelerinin ekonomik yapısında yaşanan değişikler sosyal ve ekonomik anlamda gelişen ülkelerin refah seviyesini de yükseltmiştir. Sanayileşme sürecinin gerisinde kalan Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleri her geçen gün daha da fakirleşmiştir. Böylece ülkeler arasında gerek ekonomik gerekse sosyal … Devamını oku

Ülkelerin Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir?

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini etkileyen birçok faktör vardır. Sermaye, ham madde, teknoloji, pazar ve nitelikli iş gücüne sahip ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır: • İhracat oranları ve ihraç edilen malların çeşidi, • Enerji üretimi ve kullanımı, • Kentleşme, • Hizmet sektörünün gelişmişlik düzeyi, • Ölüm oranlarının azalması ve ortalama yaşam … Devamını oku

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

İnsanların gündelik hayatı kolaylaştırmak, çevresini ve doğal çevreyi daha iyi kullanmak adına yaptığı yenilikler teknoloji olarak adlandırılır. Teknolojik gelişmelerin başlangıcı insanlık tarihi kadar eskidir. Tekerleğin bulunmasından başlayarak, günümüzdeki insansız araçlara kadar olan süreç teknolojik serüvenin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Teknoloji üreten ve bunu dünyaya pazarlayabilen ülkelerin kalkınma seviyeleri yüksek olur. Özellikle Sanayi İnkılabı ile … Devamını oku

Türk Kültür Havzası Nedir, Neresidir?

Türk kültürünün kökeni Orta Asya’ya dayanır. Orta Asya’dan çeşitli sebeplerle ayrılan Türkler önce Sibirya’ya oradan Afrika’ya ve Balkanlar’a kadar uzanır. Konar-göçer hâlde yaşayan Türkler kültürlerini çok uzaklara kadar taşımışlardır. Günümüzde Anadolu topraklarının kilometrelerce uzağında bile Türk kültürüne ait eserleri görmemiz de bu durumun bir sonucudur. El sanatlarından, mimariye; müzikten, yemek kültürüne kadar pek çok ortak … Devamını oku

Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumu üzerine etkili olan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: • Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasının yanı sıra İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. • Kuzeyde Hazar Petrol Havzası’na, güneyde ise Orta Doğu Petrol Havzası’na komşu olması onu önemli bir kavşak noktası hâline getirmiştir. • Üye olduğu küresel ve bölgesel örgütler jeopolitik … Devamını oku

Kıbrıs Adası’nın ve Boğazların Türkiye’nin Jeopolitik Konumuna Etkisi

Akdeniz adalarından birisi olan Kıbrıs, Türkiye’nin güneyinde yer alır. Bulunduğu sular geçmişten günümüze kadar önemli bir ticaret yolu olduğu için Anadolu, Ege ve Mezopotamya uygarlıkları için vazgeçilmez olmuştur. 300 yıldan fazla Osmanlı toprağı olarak varlığını sürdüren Kıbrıs, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak ikiye ayrılmıştır. Suriye, Mısır, İsrail ve Süveyş … Devamını oku