Hammadde, Üretim ve Pazar Arasındaki İlişki

Üretilen mal veya hizmetin tüketici ile buluşması, ekonomik değeri olan başka ürünlerle değiştirilmesine ya da paraya çevrilmesine ticaret denir. İlk Çağ’da ticaret bir malın bir başka mal ile takas edilmesi yoluyla yapılırken bugün para ile yapılır. Ticaretin sınırları önceden yakın çevre ile sınırlı iken daha sonra ülkeler ve kıtalar arası ticaret yaygınlaşarak genişlemiştir. Ülke içinde … Devamını oku

Medeniyetlerin Buluşma Noktası Olarak Anadolu

Coğrafi açıdan son derece öneme sahip olan Türkiye, orta kuşakta yer alır. Ilıman iklim yapısı ve doğal kaynaklar açısından zengin olması onu geçmişten günümüze kadar çeşitli uygarlıkların kurulduğu geliştiği önemli bir yer hâline getirmiştir. Türkiye 26˚- 45˚ doğu meridyenleri ile 36˚ – 42˚ kuzey enlemleri arasında kalan, topraklarının bir kısmı Avrupa kıtasında bir kısmı Kuzey … Devamını oku

Türk Kültürünün Yayılış Alanları ve Bölgesel Özellikleri

Türk kültürü dediğimizde geçmişten günümüze gelinceye kadar Türk milletinin sahip olduğu değerler bütünüdür. Türk kültürü dünya tarihi içinde en eski kültürler arasında yer alır. Türk sözcüğü “güç, kuvvet, cesur” anlamlarına gelmektedir. Tarihteki izlerine baktığımızda bu asil milletin kazandığı zaferler ismi ile müsemma olduğunu gösterir. Türk kültürü başka kültürleri etkilediği gibi kendisi de zaman zaman başka … Devamını oku

Farklı Kültürlerin Yeryüzüne Yayılışına ve Dağılışına Etki Eden Faktörler

Kültür, tarihsel gelişim süreci içinde toplumların oluşturduğu maddi ve manevi unsurların bir sonraki nesillere aktarılarak devamı sağlanan, insanın yaşadığı çevreye göre uyarladığı hayat tarzını gösteren değerler bütünüdür. Sosyoloji açısından ele alınacak olursa kültür, bir topluma ya da belli bir halkın düşünce ve sanat eserlerinin tümünü ifade eder. Bütün insanlar doğdukları andan itibaren kendilerini bir kültürün … Devamını oku

İlk Kültür ve Medeniyet Merkezleri

İlk Kültür ve Medeniyet Merkezleri yedi farklı başlıkta incelenecektir. a. Mezopotamya Medeniyeti MÖ 4000 yıl öncesine kadar dayanan bu medeniyet, Fırat ve Dicle nehirleri arasına kurulmuştur. Akadlar, Sümerler, Elamlar ve Babiller bu bölgede varlığını sürdürmüş olan milletler arasındadır. Mezopotamya bölgesine hayat veren bu iki ırmak, verimli tarım arazilerinin içinden geçerek Basra Körfezi’nden denize dökülmektedir. Bu … Devamını oku

İlk Kültür Medeniyetlerinin Ortaya Çıkışını, Yayılışını ve Dağılışını Etkileyen Unsurlar

İlk çağlarda insanların temel geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktır. Üçüncü zamanda gelişen tarım faaliyetleri onların yerleşik düzene geçmesini kolaylaştırmıştır. Yerleşim alanlarının seçiminde tarıma uygun düz alanlar ile su kaynaklarına yakınlık en önemli iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun sonucu olarak, ilk medeniyetlere ait kalıntıların genellikle akarsu havzalarının kenarlarında bulunması tesadüfi değildir. İlk Çağ Medeniyetleri … Devamını oku

Türk Kültürü

Dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültürü, Orta Asya kökenlidir. Türk kültürünün şekillenmesinde, bu bölgenin doğal koşulları çok etkili olmuştur. Türklerde göçebe yaşam tarzının gelişmesi ve hayvancılık etkinlikleri doğal koşullara bağlı olarak şekillenmiştir (Fotoğraf 5.1). Bu kültürün izlerini Anadolu’nun bazı bölgelerinde hâlâ görmek mümkündür. Türk kültürü, çevresinde yer alan büyük kültürlerden etkilenmiş ve onları … Devamını oku

Kültür Kavramı ve Kültür Bölgeleri

Sosyal bir varlık olan insanın çevresindeki bireylerle etkileşime geçmesi kaçınılmazdır. Düşünce, davranış, hareket ve sözcüklerle gerçekleşen bu etkileşim sonucunda bir grupta yaşayan bireyler ortak bazı özellikler geliştirmeye başlar. İnsanların birbirini etkilemesinin yanı sıra grubun yaşadığı yerde doğal ortam şartları da insanların özelliklerini şekillendirmede etkili olur. Örneğin bir yerde görülen iklim koşulları, o yerde yetiştirilen tarım … Devamını oku